Οικογενειακό / Διαπραγμάτευση όρων ιδιωτικού συμφωνητικού επιμέλειας και επικοινωνίας

μας ανατέθηκε η προτεοιμασία και η διαξεγωγή διαπραγμάτευσης αναφορικά με τους όρους ιδιωτικού συμφωνητικού για την επικοινωνία και την επιμέλεια τέκνων